either charming or tedious

be-sofab:

Can I get the money without doing any thing

(via szendzig)

SIDE BURN「SUPER HAIR CATALOG」

(Source: lovereply, via juliarozankowska)

Stephen King – Roland (via cytaty-po-polsku)

Padał z nóg, a to, że żył, wynikało wyłącznie z przyzwyczajenia.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter